Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014

Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

z dnia 29 września 2014 r.

 

 

 

 

STATUT

 

Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

& 1

 

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz.987 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 406 z późn. zm.)

 3. postanowień niniejszego statutu

& 2

 

 1. Muzeum utworzone zostało przez Powiat Opolski zwany dalej „Organizatorem”

 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2 i posiada osobowość prawną.

 

& 3

 

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.

& 4

 

Siedzibą Muzeum są Kluczkowice, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

& 5

 

Muzeum może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

 

MUZEUM REGIONALNE W KLUCZKOWICACH”

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Muzeum

 

& 6

 

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

 

& 7

 

Muzeum realizuje cele określone w & 6 przez:

 1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentalnych w zakresie archeologii, historii, etnografii, sztuki i historii kolejnictwa wąskotorowego regionu opolskiego drogą, zakupów, darowizn i zapisów oraz depozytów, a także w wyniku własnych badań terenowych,

 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych w nim muzealiów i materiałów dokumentalnych,

 3. przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,

 4. zabezpieczanie i konserwacja dokumentów,

 5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,

 6. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,

 7. współpracę z muzeami krajowymi i zagranicznymi,

 8. publikowanie katalogów, przewodników a także wydawnictw popularno – naukowych z zakresu swojej działalności.

 

Rozdział III

 

organizacja, nadzór i zarządzanie Muzeum

 

& 8

 

 1. Strukturę organizacyjną Muzeum z uwzględnieniem ust. 2 określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: historii, sztuki, archiwaliów dotyczące terenów Powiatu Opolskiego:

 1. archeologii – ceramiki, rzemiosła, myślistwa, biżuterii;

 2. archiwaliów i materiałów dokumentacyjnych dotyczących działalności rodziny Kleniewskich, dokumentów i fotografii zakresu II wojny światowej, książek z przełomu wieku, militariów, numizmatów;

 3. etnografii – ceramiki, rzeźby, gospodarki, rzemiosła, stroju z terenu Powiatu Opolskiego

 4. geologii – skał i skamieniałości z różnych okresów geologicznych z terenu Powiatu Opolskiego;

 5. i innych zabytków z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Muzeum.

& 9

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Organizator.

 

& 10

 

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Opolu Lubelskim, na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

 2. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o muzeach.

 3. Rada Muzeum składa się z 7 osób.

 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa ustalony przez nią regulamin.

 

& 11

 

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

& 12

 

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

 2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

 1. kierownictwo w spawach działalności podstawowej i administracyjnej;

 2. nadzór nad zbiorami ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem Muzeum;

 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

 4. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

 5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

& 12a

 1. Dyrektor Muzeum może tworzyć kolegia doradcze z własnej inicjatywy lub na wniosek , co najmniej połowy zatrudnionych muzealników.

 2. Kolegium może mieć charakter stały albo może być utworzony dla realizacji konkretnego zadania.

 3. W przypadku kolegiów mających charakter stały, kadencja członków kolegium trwa dwa lata, w przypadku kolegiów utworzonych dla realizacji konkretnego zadania okres działania kolegium wyznacza termin wykonania zadania.

 4. W skład kolegium mogą być powołani doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby nie będące pracownikami, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

 5. Liczba członków kolegium nie może przekroczyć dziesięciu osób.

 6. Kolegium wybiera z pośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz w miarę potrzeby sekretarza kolegium.

 7. Posiedzenie kolegium zwołuje przewodniczący kolegium z własnej inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora Muzeum.

 8. Kolegium doradcze formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

 9. Opinie przyjmowane są przez kolegia doradcze zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków kolegium w głosowaniu jawnym.

 10. Obsługę kancelaryjno biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

 

 

 

Rozdział IV

 

Majątek i finanse Muzeum

 

& 13

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

& 14

 

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza roczne sprawozdania finansowe (bilans), rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do bilansu.

 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

& 15

 

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

 1. dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:

 1. podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

 2. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

 3. celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

 1. inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;

 2. przychody z prowadzonej działalności;

 3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

& 16

 

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

 1. sprzedaży wydawnictw,

 2. sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek,

 3. organizacji konferencji, sympozjów, koncertów, szkoleń,

 4. wynajmu powierzchni reklamowych oraz sprzętu,

 5. usług w zakresie małej gastronomii,

 6. wynajmu pomieszczeń do celów koncertowych, reklamowych i szkoleniowych,

 7. obsługi ruchu turystycznego.

 1. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

& 17

 

 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.

 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

&18

 

 1. Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.