Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.
Informacja publiczna może być udostępniana:
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
  • przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, a dotyczącej działalności mueum należy złożyć u Dyrektora placówki - Kluczkowice Osiedle 7, 24-300 Opole Lubelskie, Tel/Fax   81 827 10 67